Αναπτυξιακά Νέα

Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Δράση 1
Βασικός Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
18.000€ έως 30.000€
Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
50.0000€ έως 650.0000€
Δράση 3
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αιχμής ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
200.001€ έως 1.200.000€

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Έναρξη: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με το τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

– Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι)

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε 1 από τις 3 δράσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ

H Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ